Τακτικά Μέλη

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας είναι η κατοχή της ειδικότητας της Παιδιατρικής ή της Αλλεργιολογίας για κάθε νεοεισερχόμενο μέλος (εκτός από τα ιδρυτικά) απαιτείται επιπρόσθετα διετής μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Αλλεργιολογία ή προϋπηρεσία (μετά τη λήψη ειδικότητας) σε Παιδοαλλεργιολογικά Τμήματα ή Μονάδες ή 3ετής αποδεδειγμένη επιστημονική συνεργασία με κέντρα με στελέχωση και κλινική, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στην Παιδιατρική Αλλεργιολογία (εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.ά.).


Έκτακτα Μέλη

Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν με αίτηση εγγραφής οι Έλληνες γιατροί ή άλλοι πτυχιούχοι συναφών επαγγελμάτων υγείας που επιθυμούν να παρακολουθούν το επιστημονικό έργο της Εταιρείας. Τα έκτακτα μέλη παρευρίσκονται στις επιστημονικές συνεδριάσεις και μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις για παιδοαλλεργιολογικά θέματα και να συμμετέχουν σε συζητήσεις δεν έχουν όμως το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγοντα μέλη του Δ.Σ. ή να εκλέγουν νέα μέλη και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις της Εταιρείας.

Για την εγγραφή Τακτικού ή Έκτακτου Μέλους στην εταιρεία, παρακαλείστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό.

Η αίτηση θα εξεταστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και θα ενημερωθείτε αμέσως μετά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.