ΣΚΟΠΟΣ

 

  • Η προαγωγή και προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις στα παιδιά.
  • Η ενημέρωση των γιατρών στις νεώτερες απόψεις για τα παραπάνω νοσήματα.
  • Η άρρηκτη σχέση, η συνεργασία και η επιστημονική σύμπραξη με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την οποία θεωρεί ως μητρική Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, οι βασικές αποφάσεις και οι κεντρικοί σχεδιασμοί θα τίθενται υπόψη με επιδίωξη τη σύμφωνη γνώμη.
  • Η επιστημονική συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τις υπόλοιπες ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που νόμιμα εκπροσωπούνται στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με το αντικείμενό της. Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση σε προβλήματα Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας αφ’ ενός και προγραμματισμός μελετών, εισηγήσεων, και απόψεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των θεμάτων της Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας αφ’ ετέρου.
  • Η διαρκής, δια της Εταιρείας ενημέρωση των αρμοδίων φορέων (ιατρών, κράτους κλπ) για την εφαρμογή των εκάστοτε καταλλήλων και αναγκαίων μέτρων από ιατρικής απόψεως, για την πρόληψη, ή την θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων στα παιδιά.
  • Η ανάπτυξη και προαγωγή δεσμών αλληλεγγύης και επαγγελματικής συναδέλφωσης μεταξύ των μελών της Εταιρείας και όσων ασκούν την Παιδιατρική Αλλεργιολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την αλληλοενημέρωση και την συνεργασία.
  • Η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών για την αναγνώριση της εξειδίκευσης της Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας στην Ελλάδα κατ’ αντιστοιχία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.